ข้อมูลปลูกข้าวปลอดภัย

ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก
Site 1 : โปรแกรมฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก (http://sql.ldd.go.th/rsv/rsv/water.html) พัฒนาโปรแกรม : กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและแสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนของการบันทึกข้อมูลเริ่มต้น ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นการบันทึกข้อมูลเพื่อระบุว่าจะมีการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กในจังหวัดใด จำนวนกี่บ่อ และในส่วนที่สองคือการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง ซึ่งรับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 มีหน้าที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง รายละเอียดของสัญญา ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ Site 2 : ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก...

มาตรฐาน GAP

ข้อกำหนด 8 ประการเพื่อได้การรับรอง GAP
ข้อกำหนด 8 ประการเพื่อได้การรับรอง GAP
ข้อกำหนด 8 ประการเพื่อได้การรับรอง แหล่งผลิต GAP 1.ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีการปนเปื้อนจากสารพิษหรือสิ่งที่เป็นอันตราย 2.ปลูกในพื้นที่ดี ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน พื้นที่ปลูกไม่เคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม โรงเก็บสารเคมี คอกสัตว์ หรือเป็นที่ทิ้งขยะมาก่อน 3.ใช้และเก็บ ปุ๋ย สารเคมีถูกต้อง แยกออกจากที่พักอาศัย และจัดเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน มีป้ายกำกับชัดเจน รวมถึงการใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด 4.ปฏิบัติและดูแลรักษาพืชในแปลง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนควบคุมคุณภาพ 5.สำรวจศัตรูพืชและป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง 6.เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา ถูกวิธี 7.ขนย้ายและเก็บรักษาผลผลิตสะอาด ปลอดภัย 8.จดบันทึกทุกขั้นตอน https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0005415&l=th

Smart Farmer

โครงการ ดีแทคฟาร์มแม่นยำ
โครงการ ดีแทคฟาร์มแม่นยำ
ต่อยอดจากความร่วมมือทางการเกษตร หลังจากความร่วมมือระหว่าง ดีแทค และกรมส่งเสริมการเกษตร ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิต แปรรูปและการตลาดออนไลน์ โครงการ ดีแทคฟาร์มแม่นยำ เกิดจากความร่วมมือกันของ ดีแทค กรมส่งเสริมการเกษตร และ ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการเกษตร โดยหวังผลในการเพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพ และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไทย ซึ่งดีแทคและเนคเทค – สวทช. ได้ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่น IoT เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดิน ความชื้นในอากาศ แสง และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการเพาะปลูก ซึ่งจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในการแสดงผล การตั้งค่า เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผล...

รายการล่าสุด

ภาพกิจกรรมลงพื้นที่พบอาสาสมัครเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ์

เพื่อศึกษาสภาพบริบทในพื้นที่

การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ขอความรู้จากปราชญ์  ชาวบ้านในการปลูกข้าว